RAHMAN PUBLIC HIGH SCHOOL

RAHMAN PUBLIC HIGH SCHOOL
Farsh Tangi Road Near GPGC Khar Bajaur Agency.